Ban lãnh đạo
 • Trần Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0983382848
  • Email:
   tranhoagva@gmail.com
 • Đào Thị Thu Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0977064828
  • Email:
   thugiang1234@gmail.com
 • Bùi Thị Minh Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0943490418
  • Email:
   buichunggva@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   03882795575
  • Email:
   thuythanhgva@gmail.com
 • Trần Văn Độ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975175467
  • Email:
   dogiaviena@gmail.com
 • Vũ Thị Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982051038
  • Email:
   vuluadhv@gmail.com
 • Trần Thị Kim Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973225777
  • Email:
   kimnhung86gva@gmail.com
 • Tạ Thị Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915658269
  • Email:
   thainguyen.thanhcong87@gmail.com
 • Vũ Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0966531915
  • Email:
   minhtamvund@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều