Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0986480515
  • Email:
   nguyenthanhconggva2018@gmail.com
 • Hoàng Thị Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0987055398
  • Email:
   hoanglanhgva@gmail.com
 • Hoàng Thuỳ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn Thanh Niên
  • Điện thoại:
   0946288668
  • Email:
   hoangdunggva@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0961778185
  • Email:
   haivaner2203@gmail.com
 • Bùi Thị Hoà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0328116569
  • Email:
   buihoagva@gmail.com
 • Đinh Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915680738
  • Email:
   kdinh916@gmail.com
 • Nguyễn Thị Len
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368673334
  • Email:
   nguyenlengva@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916115009
  • Email:
   Qhlupin116@gmail.com
 • Hoàng Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973679595
  • Email:
   gvahngan@gmail.com
 • Đoàn Ngọc Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979832202
  • Email:
   toangva@gmail.com
 • Ngô Quang Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914968978
  • Email:
   thuybvsn@gmail.com
 • Phạm Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916827555
  • Email:
   phamha906@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều