Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Văn Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0384670097
  • Email:
   luugva@gmail.com
 • Lưu Danh Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0382385299
  • Email:
   luudanhthanhgva@gmail.com
 • Đào Thị Ngọc Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0349025386
  • Email:
   daongocthuyksb@gmail.com
 • Đỗ Thị Minh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0834287597
  • Email:
   thu.toan.gva@gmail.com
 • Pham Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368062483
  • Email:
   phamthidiemgva@gmail.com
 • Bùi Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975898818
  • Email:
   manhcuong.gva@gmail.com
 • Đặng Thị Sửu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976635055
  • Email:
   trauvang7@gmail.com
 • Bùi Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972896818
  • Email:
   hui ha.pv89@gmail.com
 • Lê Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983214740
  • Email:
   huonggva@gmail.com
 • Lê Thị Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975173226
  • Email:
   Thuytingiaviena@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều